Friday, May 16, 2014

మేకతోలు నక్కలు - సారంగ ప్రచురణనువ్వెవరో మరి డిసెంబరు 31 అర్థరాత్రి ఫోన్ చేశావు. “మీరు రాసిన కథ చదివాను బావుంది. నేను…..” ఇంకాఏదో చెప్పబోయావు. గొంతులో మత్తు, మాటలో ముద్దతో కూడిన తడబాటు - నాకర్థమయింది. ‘ఎవడో తాగిమాట్లాడుతున్నాడ‘ని.

“సారీ! రేపు మాట్లాడదాం” అని ఫోన్ కట్ చేశాను. మళ్ళీ ఫోన్ చేశావు. నేను ఫోన్ సైలెంట్ లో పెట్టాను. నాలుగుమిస్డ్ కాల్స్.

తర్వాత రోజు చేశావు అయితే అప్పుడు టైమ్ రాత్రి ఏడే. ‘పర్లేదు రాత్రి న్యూ ఇయర్ విషెస్ చెప్పడానికేచేసుంటాడేమోలే‘ అనుకుని ఫోన్ ఎత్తాను.

“సారీ అండీ - మిమ్మల్ని అందరికంటే ముందుగా విష్ చేసి మీతో ఫ్రెండ్ షిప్ చేద్దామని రాత్రంతా మేలుకొని ఆసమయంలో చేశాను” అన్నావు.

‘పాపం రాత్రంతా మేలుకున్నాడంట‘ అని నేననుకోవాలి కాబోలు - నీ సంగతి అర్థం అయింది అయినా “పర్లేదుచెప్పండి” అన్నాను.

“మీ కథ బావుంది“

“మంచిది - మీ పేరు?”

“వర్మ – రాజా రవి వర్మ“

“ఈ వారం కూడా ఒక కథ వచ్చింది చదవండి వర్మ గారూ. మీరేమైనా రాస్తుంటారా?”

“రాత్రి ఫోన్ చేశానని మీరు నన్ను గురించి చెడ్డగా అనుకుంటున్నారట్లుంది - పైపైన మాట్లాడుతున్నారు“

“అనుకునేదేముంది. రాత్రి పూట తొమ్మిది దాటితే నేను బయటవారెవరితోనూ మాట్లాడను“

“నేను ఉమనైజర్ ని కాదు - నాకు మీ దగ్గర నుండి ఏమీ అక్కర్లేదు. నాకు అన్నీ ఉన్నాయి నేను కోటీశ్వరుడిని- మీకు విషెస్ చెబ్దామని చేశా అంతే”

“ఓ మైగాడ్! ఇదేమిటండీ మీరు అనవసరంగా ఏవేవో మాట్లాడుతున్నారు - సరే ఉంటానండీ” అని ఫోన్పెట్టేశాను.

మళ్ళీ చేశావు. “ఏమిటండీ ఫోన్ పెట్టేస్తున్నారు? మాట్లాడుతున్నాను కదా! వినండి ప్లీజ్!”

“సరే చెప్పండి - మీరు నా కథలు ఇంకా ఏమైనా చదివారా?”

“లేదు నేను బిజినెస్ మాగ్నెట్ ని - బాగా బిజీగా ఉంటాను. ఇంతకీ మీరు చెప్పలేదు నన్ను మీ ఫ్రెండ్ గాయాక్సెప్ట్ చేశారా?”

“చూడండి - ఇక్కడ ఫ్రెండ్ షిప్ ప్రసక్తి లేదు. మీరు నా కథ చదివి నచ్చిందని చెప్పడానికి చేశారు. నేనుథాంక్స్ చెప్పాను. అంతే - మీకు సాహిత్యాభిలాష కంటే ఫ్రెండ్ షిప్ మీద ఎక్కువ ఆసక్తి ఉన్నట్లుంది.ఉంటానండీ” అని ఫోన్ పెట్టేశాను.

అప్పటికి ఊరుకున్నావు మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకి చేశావు, కట్ చేశాను. మళ్ళీ చేశావు, కట్ చేశాను.మూడోసారి మళ్ళీ చేశావు. ఫోన్ తీశాను నీ సంగతేందో తేల్చుకుందామని.

“ఎందుకు చేశారు? రాత్రి 9 తర్వాత నేను ఫోన్ లో మాట్లాడనని చెప్పానుగా మీకు” అన్నాను

“మీ కథ బావుందని చెప్దామని చేస్తున్నాను. మీరు నాకు థాంక్స్ చెప్పనే లేదు. ఇందాక థాంక్స్ చెప్పాననిఅన్నారు కాని థాంక్స్ చెప్పలేదు మీరు నాకు” అన్నావు.

“ఓకే థాంక్స్“

“మీ కథ గురించి మాట్లాడాలి - రెండో పేరాలో మీరు రాసిన వాక్యం …….”

“వర్మ గారూ కథ గురించి మాట్లాడటానికి ఇది సమయం కాదు. నేను మీకు ముందే చెప్పాను 9 తర్వాతమాట్లాడనని - ఇది నేను నిద్రపోయే సమయం కాబట్టి రేపు ఉదయం 10 లోపు లేదా సాయంత్రం 4 తర్వాత 9లోపు చేయండి - సరేనా - బై” అని నేను ఫోన్ కట్ చేశాను.

మళ్ళీ ఫోన్ చేశావు “ఏమనుకుంటున్నారు మీరు నన్ను నేను ఆడవాళ్ళ వెంట పడే వాడిననుకుంటున్నారా?సాయంత్రమైతే నా చుట్టూ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు తెలుసా! మాకు త్రీ స్టార్ హోటల్ ఉంది. గంటలు గంటలుమాట్లాడుకుంటాం మేము ఆ హోటల్ లో కూర్చుని ……..”

‘ఛీ! వెధవ‘ అనుకుని ఫోన్ కట్ చేసి సైలెంట్ లో పెట్టుకున్నాను. నాలుగు మిస్డ్ కాల్స్.

అప్పడు ఎనలైజ్ చేశాను నీ గురించి - ఖచ్చితంగా వీడెవరో మనకి తెలిసిన వాడే - నా కథలు చదివి ఫోన్చేసే వాళ్ళకైతే నేనెవరో తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి ఉంటుంది. ‘మీరెక్కడ ఉంటారు? ఏం చేస్తారు?’ అని అడిగితెలుసుకుంటారు.

కొంత మందికి నా వయసెంతో తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది మరికొంత మందిలో నేను రాసిన కథలు నాస్వానుభవమా అనే ఉత్సుకత ఉంటుంది. ఆఫ్ కోర్సు అన్నీ తెలుసుకున్నాక కొంతమంది వెధవల గొంతులునా మాటలకి గౌరవం గా మారడం, నిరుత్సాహంగా మారడం కూడా ఉంటుంది. కాని నువ్వు నా గురించిఅడగడం లేదు నేనెక్కడ ఉంటానో ఆసక్తి లేదు. పోనీ సాహిత్య విమర్శకుడవీ లేదా అభిమానివి మాత్రమేఅయితే కథ గురించీ మాట్లాడటం లేదు - ఈ సంగతి నాకెప్పుడో తెలిసిందనుకో నీకు కథల గురించి ఏమీతెలియదని… సో - నేనెవరో నీకు తెలుసు. నువ్వు నన్ను చూసి కూడా ఉంటావు. బహుశా నేను కూడా నిన్నుచూసే ఉంటానేమో! నువ్వు ఖచ్చితంగా మాకు తెలిసినవాడివో లేకపోతే నాకు తెలిసిన స్నేహితురాళ్ళకితెలిసినవాడివో అయి ఉంటావు.

‘ఈసారి ఫోన్ చేయాలి చెప్తా వీడి పని‘ అనుకున్నాను.

తర్వాత రోజు సాయంత్రం 4 కి ఫోన్. నడుస్తూ మాట్లాడుతున్నావు. ఎక్కడో బస్టాండ్ లో ఉన్నట్లున్నావు -చుట్టూ రణగొణ ధ్వనులు.

“ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వెళుతున్నా సరిగ్గా వినపడటం లేదు - మళ్ళీ చేస్తా” అని ఫోన్ కట్ చేశావు. ఇదొకడ్రామా - నాలుగుకి చేయమన్నాను కదా పాపం చేశాడు అని నేననుకోవాలనమాట. ‘సరే .. కానీ… ఇంకా ఎన్నినాటకాలు ఆడతావ‘నుకున్నాను. ‘

8 కి ఫోన్ చేసి “సారీ - మీతో కథ గురించి మాట్లాడదామంటే నాలుగుకి చేయమంటున్నారు. అప్పడుచేద్దామంటే నేను బిజీ. ఇప్పుడు మాట్లాడతాను ఇంకా తొమ్మిది అవలేదుగా” అన్నావు. ‘ఆహా! గొంతులోఏమి నక్క వినయాలు!?’

“ఆఁ మాట్లాడండి“

“మీరు నాతో ఫ్రెండ్ షిప్ చేస్తారా మాట్లాడతాను“

“ ఈ మధ్య ఒక కథ చదివాను….”

“ఏం కథ?”

“ఆ కథలో ఒకావిడని ఫోన్లు చేసి విసిగిస్తుంటుంటాడొకడు. ఆమె ఎంతగా విసిగిపోతుందంటే ఆ బాధ తట్టుకోలేకచేతిలో ఉండే సెల్ ఫోన్ బద్దలు చేస్తుంది. నాకు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఆ కథ గుర్తొస్తుంది. ఆ కథలోలానేను…..”

“నేను మిమ్మల్ని విసిగిస్తున్నానా అయితే - ఇక మీతో మాట్లాడనులెండి. ఇక మీకు ఫోన్ కూడా చేయను” అనికట్ చేశావు.

ఇదింకో ట్రిక్. అలిగినట్లుగా పెట్టేస్తే ఎదుటి వాళ్ళు చేస్తారని. ఇంకాసేపు బహుశా 10 నిమిషాలు చేయవుఅనుకుని హాయిగా నైట్ కాఫీ తాగుతూ కూర్చున్నాను. 5 నిమిషాల్లోనే చేశావు పాపం నా టైమ్ వృథాచేయడం ఎందుకని!

మండిపోయింది నాకు - నిన్ను మాట్లాడనివ్వకుండా “వినండి నేను చెప్పేది - ఆ కథలోలా నేను చేతిలో ఫోన్విసిరికొట్టను ఎందుకంటే మీ నంబరు ద్వారా మీ పేరు, అడ్రస్ కనుక్కోవడం నాకు నిమిషం కూడా పట్టదు.మర్యాదగా ‘మీరు - మీరు‘ అని నన్ను గౌరవించి మాట్లాడారు కాబట్టి వదిలిపెడుతున్నా…..”

ఫోన్ కట్ చేశావు - అంతే ఇక నీనుంచి నాకు ఫోన్లు లేవు. ఇప్పుడు నువ్వు విసిరికొట్టావా ఫోను? లేకపోతేసిమ్ విరక్కొట్టావా? ఎందుకైనా మంచిది సిమ్ పోయిందని పోలీస్ కంపైట్ ఇవ్వు లేకపోతే హెర్రాస్మెంట్ కిందజైల్లో పడతావు.

డైరెక్టుగా, ఇన్ డైరెక్టుగా వెకిలిగా మాట్లాడే మగవాళ్ళని చూస్తే భయం అక్కర్లేదు వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళ మాటల్లోతెలుస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళని తప్పుకోని పోతాం. కాని లోపల ఏదో పెట్టుకుని పైకి మర్యాదగా మాట్లాడుతుంటారేనీ లాంటి మేకతోలు కప్పుకున్న నక్కలు - వాళ్ళని కనిపెట్టడం చాలా కష్టం.

అమ్మాయిలందరికీ చెప్తా నీలాంటి వాళ్ళ గురించి -

‘అమ్మాయిలూ చూశారుగా ఇది నిజంగా జరిగింది - కథ అనుకునేరు. ఇదొక రకం మేకతోలు కాబట్టి - తస్మాత్జాగ్రత్త ఇంకా చాలా రకాల మేకతోళ్ళుంటాయి. అయినా మనకి తెలుసుగా - ఎవరో గొప్ప రచయిత అన్నట్లు -మనం మానసికంగా దృఢంగా ఉంటే వెధవలైన మగవాళ్ళు పిరికివాళ్ళవుతారనీ, మనల్నేమీ చేయలేరని!!? –

నువ్వూ విన్నావా?……

***2 comments:

P